مرور برچسب

بخشنامه 87/93/200

بخشنامه ۸۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۸/۷(تاييديه موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالياتهاي مستقيم)

نظر به اينکه اعمال بخشودگي موضوع ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم، منوط به دريافت تاييديه مربوط به هر شرکت از سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد، به پيوست  تصوير نامه شماره…