حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه 86882

بخشنامه ۸۶۸۸۲ م۸۷/۸/۲۸(قانون ماليات برارزش افزوده دررابطه باخدمات بيمه اي)

در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده وبا عنايت به جلسات متعدد برگزار شده توسط سازمان امور مالياتي کشور با بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران وشرکتهاي بيمه، در رابطه با تکاليف قانوني…

بخشنامه ۸۶۸۸۲م۸۷/۸/۲۸(اجراي ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با خدمات بيمه)

در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و با عنايت به جلسات متعدد برگزار شده توسط سازمان امور مالياتي كشور با بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي بيمه، در رابطه با تكاليف قانوني…