مرور برچسب

بخشنامه 65-94-200

بخشنامه ۶۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۱۴(معافيت موضوع تبصره۳ماده۱۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم)

  بدينوسيله نظـــر شوراي عالي مالياتـــي موضوع صورتجلسه شـــماره 3- 201 مورخ 17-5-1394(تصويرپيوست)در اجراي بند3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم در ارتباط با معافيت درآمد حاصل از…