حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه 63/93/200

بخشنامه ۶۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۶/۸(عدم کسر ماليات تکليفي موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون ماليات هاي مستقيم از مال الاجاره هاي…

نظر به اينکه درخصوص کسر يا عدم کسر ماليات تکليفي موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون ماليات هاي مستقيم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخيرالذکر، از مال الاجاره هاي پرداختي به اشخاص…