حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه 53214/543/213

بخشنامه ۵۳۲۱۴/۵۴۳/۲۱۳ م ۸۷/۶/۴(ماليات نقل و انتقال فروش وکالتي خودرو)

نظر به اينکه در خصوص پرداخت ماليات نقل و انتقال خودرو در زمان تنظيم سند قطعي به نام شخص وکيل (در مواردي که در اجراي تبصره 1 ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده ماليات نقل و انتقال…