حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه 40313/230/د

بخشنامه ۴۰۳۱۳/۲۳۰/د مورخ ۹۰/۱۱/۳(ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص مقررات تبصره ۲ماده۱۰۷قانون مالياتهاي مستقيم…

احـتراماً،بـه پيـوست صورتجلسه مورخ 8/9/1390 شوراي عالي مالياتي بـه شـماره 14730/201هـ مـورخ 30/9/1390 مـتضمن مـوافقـت رئيـس کـل مـحتـرم سازمان با نظر اکثريت،درصدر نامه شماره…

باب سوم ماليات بردرآمد-فصل پنجم :ماليات بردرآمداشخاص حقوقي(مواد۱۰۵ تا۱۱۸)

ماده 105 : جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود , پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير معاف…