حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه 33553

بخشنامه ۱۸۰۲۷/۲۰۰ مورخ ۹۱/۹/۱۱(ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۳۳۵ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۱)

پيرو بخشنامه شماره 4529/210 مورخ 27/02/1390 سازمان متبوع (درخصوص ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 09/12/1389)، به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي…

دادنامه۳۳۵ مورخ ۹۱/۶/۲۰( اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳- ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور…

بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: به موجب رأی شماره 601- 9/12/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 33553- 12/4/1387…

بخشنامه شماره۴۵۲۹/۲۱۰ مورخ ۹۰/۲/۲۷(ابلاغ دادنامه شماره ۶۰۱مورخ ۸۹/۱۲/۹ موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۴/۸۷…

بـه پـيوست تـصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 601 مورخ 9/12/1389 مندرج در روزنامه رسمي شماره 19238 مورخ 25/12/89 مبني بر اينکه: