حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه 30392

بخشنامه ۳۰۳۹۲مورخ۸۸/۱۲/۱۸(گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده)

احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 4936 مورخ 30/2/87(موضوع صدور گواهي ثبت نام مؤديان در نظام ماليات بر ارزش افزوده) با عنايت به درخواست هاي ادارات کل و مؤديان محترم مالياتي مبني بر…