نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بخشنامه 27-95-200

بخشنامه ۲۷-۹۵-۲۰۰ مورخ۹۵/۵/۲(عدم تسري جرايم موضوع مواد ۱۹۰و۱۹۲ ق.م.م به ماليات اراضي باير)

پيرو بخشنامه هاي شماره 45950 مورخ 14-5-1387 راجع به ابلاغ موارد مالياتي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 و شماره 23620-170-213 مورخ 3-3-1388 درخصوص…