حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه 23474/200/ص

بخشنامه ۲۳۴۷۴/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۲/۲۴(نحوه رسيدگي به ماليات بر ارث)

حسب بررسي هاي به عمل آمده راجع به نحوه رسيدگي، تشخيص و مطالبه ماليات بر ارث و با ملاحظه مواردي از ايرادات و ناهماهنگي ها در فرآيند انجام کار، بدينوسيله با ملحوظ نظر داشتن مفاد…