حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه 217646

بخشنامه ۴۶۵۸/۱۴۵۳/۲۱۳ م ۸۸/۱/۲۳(الحاقيه جدول استهلاکات موضوع ماده۱۵۱ قانون مالياتها)

ه پيوست جدول الحاقي گروه جديد 40( دارائيهاي ثابت خاص سيستم بانکي و موسسات مالي و اعتباري و ساير موسسات و شرکتهايي که در زمينه بانکداري الکترونيک، فن آوري هاي مربوط و نيز خدمات…