حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه 210/20

بخشنامه ۲۱۰/۲۰ مورخ ۹۰/۱/۷(ابلاغ رأي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۳۳۰- تضمين جرايم دوران تقسيط)

  به پيوست تصوير رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 330 مورخ 10/8/89 که در اجراي ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 نسبت به ابطال بخشنامه شماره…