حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه 200/30171

بخشنامه ۲۰۰/۳۰۱۷۱مورخ ۸۹/۱۰/۲۱(اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم )

به منظور اجراي تبصره هاي 1 و2 ماده 143 مکرر، الحاقي به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل…