حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه 200/98/24

مواردی از بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱ در خصوص برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی

مواردی از بخشنامه 200/98/24 مورخ 98/3/21 در خصوص رفع ابهام در رابطه با حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم مبنی بر انجام تکالیف مقرر جهت برخورداری از نرخ صفر و هرگونه…

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱(رفع ابهام از مواد ۵۳_ ۸۱_۱۰۳_۱۳۸ مکرر و….)

توضیح سایت تازه های حسابداری: ابطال قسمتی از این بخشنامه درخصوص معافیت ازمالیات سود عقود مشارکتی را اینجا ببینید. سازمان امورمالیاتی با صدور بخشنامه فوق ، رفع ابهام از مواد…