حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه 1381/4300/211

بخشنامه ۱۳۸۱/۴۳۰۰/۲۱۱ مورخ۸۱/۷/۷( آئينامه اجرائي بند۱۱ هزينه مطالبات مشکوک الوصول ماده ۱۴۸ قانون مالياتها)

آئين نامه اجرائي موضوع بند (11)ماده 148اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 که در تاريخ 31/6/1381 به تصويب وزير محترم امور اقتصادي ودارائي رسيده است جهت اجراء به پيوست…