حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه 137344

بخشنامه۱۳۷۳۴۴م ۲۸/ ۸۷/۱۲(تصویبنامه موضوع بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده)

تصویر تصویب نامه شماره 235376 /ت 41958 ه  هیئت محترم وزیران در خصوص "آئیننامه موضوع بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده" لازم الاجرااز87/7/1جهت اقدام لازم ارسال میگردد.