حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه معافيت مالياتي درآمد آگهي هاي مطبوعاتي ابلاغ شد

بخشنامه ۱۵۸۲۲/۲۰۰ مورخ ۹۱/۸/۶ (معافيت مالياتي درآمد حاصل از طراحي و انتشار آگهي براي فعاليتهاي مطبوعاتي)

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص شمول يا عدم شمول ماليات نسبت به درآمد حاصل از طراحي و انتشار آگهي براي فعاليتهاي مطبوعاتي در اجراي مقررات بند (ل) ماده 139 قانون مالياتهاي…

بخشنامه ۱۹۱۵۳ /۴۳۴۸/۲۱۱ مورخ۸۳/۱۱/۴(فعاليت هاي انتشاراتي وفهرست فعاليت هاي معاف)

دستور العمل اجرايي اصلاح شده موضوع ماده 12 آئين نامه تبصره (3) ماده 139 اصلاحي قانوني مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 درخصوص فعاليت هاي انتشاراتي و مطبوعاتي ، فرهنگي و هنري که با…