حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه شماره 52مستمریهای سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه شماره ۵۲مستمریهای سازمان تامین اجتماعی (قانون بازنشستگی مشمولین (حفاظت دربرابر اشعه ))

 بخشنامه شماره 52مستمریهای سازمان تامین اجتماعی به استناد تبصره ذیل ماده (1)مصوبه شماره 15365ت 36005ه مورخ 5/2/1386هیات محترم وزیران رسیدگی به تقاضای بازنشستگی مشمولین قانون…