نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بخشنامه شماره 200/473 مورخ 1392/1/21 سازمان امور مالياتي كشور- تبصره 3 بند (ب) ماده 154(تعيين ضريب مالياتي اشخاص موضوع تبصره(2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه)

بخشنامه شماره ۲۰۰/۴۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۱ (تعيين ضريب مالياتي اشخاص موضوع تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه)

نظر به ابهام برخي از ادارات امور مالياتي در خصوص ضريب مالياتي آن دسته از صادركنندگان كالا و خدمات كه در اجراي مقررات مفاد تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري…