نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بخشنامه شماره 200/13007

بخشنامه ۶۱-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۹(ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷-۲۰۰ وعدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از…

 پيرو بخشنامه شماره 42-94-200 مورخ 22-4-1394 به پيوست تصوير دادنامه شماره 460 مورخ 22-4-1394 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007-200 مورخ…

بخشنامه ۴۲-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۴/۲۲(اعمال معافيت موضوع ماده۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص صاحبان داروخانه ها)

توضیح سایت:بخشنامه مرتبط با این موضوع را اینجا ببینید.  پيرو قسمت اخير بخشنامه شماره 16-94-200 مورخ 13-2-1394 با توجه به سوالات مطرح شده از سوي ادارات امور مالياتي درخصوص نحوه…

دستور موقت جلوگیری از اجرای بند ۱۰ بخشنامه مبنی بر ملزم نمودن داروخانه ها به نصب و استفاده از صندوق فروش pos مکانیزه…

توضیح سایت:بخشنامه مرتبط با این موضوع را اینجا ببینید. بموجب قرار صادره از طرف ديوان عدالت اداري ، بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/06/1391 سازمان امور مالياتي کشور متوقف شد.

بخشنامه ۱۰۷۰۴/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۶/۱۶(اجراي ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم)

در اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و پيرو بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/06/1391، با توجه به هماهنگي به عمل آمده با وزارت صنعت،معدن و تجارت و…

دستورالعمل سازمان مالياتي در خصوص نحوه دريافت اطلاعات از سامانه هاي فروشگاهي

به گزارش رسانه مالیاتی ایران،عسکری به دنبال اعلام فراخوان جدید این سازمان در خصوص الزام نصب و استفاده از سامانه‌های فروشگاهی توسط 10 گروه از صاحبان مشاغل، دستورالعملی در خصوص…

دستورالعمل شماره ۲۶۰۸۳/۲۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ (مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی )

دراجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه ۲۰۰/۱۳۰۰۷ مورخ ۹۱/۶/۲۸ سازمان امورمالياتي كشور ، همچنين دستورالعمل هاي مواد 169 و 169 مكرر قانون مالياتهاي…

بخشنامه ۲۰۰/۱۳۰۰۷ مورخ ۹۱/۶/۲۸ ( تعين اولويت صاحبان مشاغل براي نصب و راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش)

توضيح سايت: درخصوص اين بخشنامه ، دستور توقف صادر شده است. دراجراي ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و پيرو جلسات و مكاتبات قبلي و همچنين نامه شماره 50000/130…