حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه شماره 17473/201/211

بخشنامه ۳۱۱۵۴/ ۳۹۷/ ۲۳۲مورخ ۸۸/۳/۱۹(رعايت بخشنامه شماره ۱۷۴۷۳/۲۰۱- ۲۱۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۵ در خصوص جرائم موضوع مواد ۱۹۷و ۱۹۹)

احتراماً، نظر به برخي ابهامات مطرح شده در ارتباط با بخشودگي قانوني جرائم ماليات حقوق و تکليفي موضوع مواد 197 و 199 قانون مالياتهاي مستقيم ضمن تأکيد بر رعايت مفاد بخشنامه شماره…