مرور برچسب

بخشنامه شماره: 12904/6709/211

بخشنامه شماره ۱۲۹۰۴/۶۷۰۹/۲۱۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ (نحوه تهيه صورت خلاصه درآمد وهزينه اشخاص بند ج ماده ۹۵)

ضوابط اجرايي مشمولين بند(ج) ماده 95اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 به انضمام فرم هاي شماره يک و دو در خصوص نحوه تهيه صورتهاي خلاصه درآمد و هزينه ماهانه و صورت خلاصه…