نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بازنشستگی پیش از موعد کارمندان

دادنامه شماره ٩٢٠ مورخ ٩٦/١٠/٦ (شروط چهارگانه برقراری قانون ماده ١٠ نوسازی صنایع)

با توجه به تعارض در صدور آراء از سوی برخی از شعب دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی این دیوان طی دادنامه شماره ٩٢٠ مورخ ٩٦/١٠/٦ بر رعایت شروط چهارگانه مندرج در قانون ماده ١٠ نوسازی…