مرور برچسب

بازرسي اسناد و مدارک موديان مالياتي

بخشنامه شماره:۲۸۲/م مورخ ۸۸/۴/۲۲(آيين نامه نحوه بازديد و کنترل دفاتر و بازرسي اسناد و مدارک موديان مالياتي موضوع ماده…

ماده1- در اجراي مقررات ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور نظارت و نحوه صحيح رويدادهاي مالي و کنترل و بازديد دفاتر قانوني و اسناد و مدارک مالي موديان و اجراي صحيح آئين…