نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بازرسان

بازرسان و حضور در مجامع

فصل مجامع بيشتر شرکت‌های ایرانی مقارن با چهارماهه اول هر سال بوده زیرا سال مالی آنان مشابه سال شمسی است، بنابراين در چهارماه اول هر سال فشار سنگینی متوجه حسابداران رسمی به عنوان…