نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ايين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتها

بخشنامه ۱۷۹۳۶/۲۰۰مورخ ۹۱/۹/۸(اصلاحيه ماده ۳۳ آئين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم)

براساس پيشنهاد شماره 15924/200 مورخ 07/08/1391 سازمان امور مالياتي کشور و موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، ماده 33 آئين نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم…

بخشنامه ۹۸۸۸ مورخ ۸۲/۱۰/۲۴(آئين نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون ماليات هاي مستقيم)

آئين نامه اجرائي موضوع ماده 219اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 بنا به پيشنهاد شماره 9358مورخ 15/10/1382 سازمان امور مالياتي کشور که در مورخ 20/10/1382 به تصويب وزير…