نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اوراق مضاربه و انواع آن

اوراق مضاربه و انواع آن

مضاربه در لغت یعنی تجارت با سرمایه دیگری و در اصطلاح عبارت است از اینکه شخصی (مالک) ،مالی (سرمایه) را به دیگری (عامل) بدهد و در مقابل، سهم معینی از سود آن سرمایه را بگیرد، سود…