نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اوراق مرابحه

معاون اجرایی سازمان بورس خبر داد‌: پنج ابزار جدید در راه بازار سرمایه

با طراحی و تدوین قوانین و مقررات اوراق اجاره به عنوان یکی از ابزارهای نوین مالی در سال‌های 86 تا 89 که بر مبنای عقد اجاره و نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن در دارایی است اولین…