نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اوراق قابل تبدیل به سهم در راه بازار سرمایه ایران

تبعات انتشار اوراق مشاركت

علاوه بر اينكه انتشار اوراق مشاركت يكي از راه هاي جمع آوري نقدينگي از سطح جامعه است، استفاده از اوراق مشارکت طی سال های اخیر به یکی از روش های جذاب برای دستگاه هایی اجرایی تبدیل…