نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اوراق رهنی مسکن

اوراق رهنی مسکن منتشر می شود

شورای پول و اعتبار با توجه به ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی توسط بانک ها و موسسات اعتباری را در ۱۰ ماده تصویب کرد.