نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب افزایش سرمایه