مرور برچسب

امضاي الكترونيك

امضای دیجیتال چیست؟

در دنیای واقعی وقتی فردی سندی را امضا می‌کند، پای آن امضا می‌زند. وقتی چکی را صادر می‌کند پای آن امضا می‌زند تا به آن رسمیت ببخشد از سوی دیگر در دعاوی حقوقی نیز قابل پیگیری است،…

بخشنامه ۱۰۳۸۷/۲۰۰ مورخ ۹۱/۵/۱۸(دريافت اظهارنامه الکترونيکي)

با توجه به تبصره (1) ماده (120)‌ قانون برنامه پنجم  توسعه مبني بر اينکه سازمان امور مالياتي کشور مکلف است از سال دوم اجراي برنامه به منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه مالياتي و…