حسابان وب

مرور برچسب

الزام افتتاح حساب وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی در بانک مرکزی

وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی مکلف به افتتاح حساب در بانک مرکزی شدند

بر این اساس، تمامی حسابهای بانکی وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران…