حسابان وب

مرور برچسب

الحاق تبصره 17 به بخش تذكرات و توضيحات ذيل جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم اسفند1366 و اصلاحيه بعدي آن

بخشنامه ۲۰۰/۱۱۳۳۴مورخ ۹۱/۶/۴(الحاق تبصره ۱۷ به بخش تذكرات و توضيحات ذيل جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده ۱۵۱ قانون…

دراجراي مقررات ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و بنا به پيشنهادشماره 200/8554 مورخ 91/4/25 سازمان امورمالياتي كشور ، متن ذيل كه درتاريخ…