حسابان وب

مرور برچسب

الحاق به ماده 19 آيين نامه اجرايي قانون محاسبات

تصويب نامه۱۱۲۱۳۵/ت۴۵۰۴۷هـ مورخ۸۹/۵/۲۳(الحاق تبصره(۴)به ماده(۱۹)آيين‌نامه اجرايي ماده(۴۶)قانون محاسبات عمومي…

هيئت وزيران در جلسه 17/5/1389 بنا به پيشنهاد شماره 76877/1500/52 مورخ 2/5/1389 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (3) ماده (46) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ…