حسابان وب

مرور برچسب

الحاق بند 6-5 دستورالعمل هاي شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و 3954/200 مورخ 07/03/1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم