حسابان وب

مرور برچسب

الحاق آيين نامه ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم

بخشنامه ۳۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۳/۱۲(الحاق مواد ۲۹ مکرر و ۳۴ مکرر به آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم)

بر اساس پيشنهاد شماره 1865/200 مورخ 7/2/1393 سازمان امور مالياتي کشور و موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آيين نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون…