مرور برچسب

اقلام معاف از ماليات حقوق

بخشنامه ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۱۱/۱۵(تبصره ماده ۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص حقوق پرداختي به بازنشستگان و ساير اشخاص)

نظر به اينکه در خصوص حقوق پرداختي به بازنشستگان صندوق هاي مختلف بازنشستگي و ساير اشخاصي که حقوق اصلي خود را از ديگري دريافت نموده و مجدداً بطور تمام وقت يا نيمه وقت با اشخاص ديگر…

باب سوم ماليات بردرآمد- فصل سوم ماليات بردرآمد حقوق(مواد ۸۲ تا۹۲)

ماده 82 : درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي ) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقدياغيرنقد تحصيل مي…