نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

افزايش سرمايه

نحوه افزايش سرمايه شركتها

هرگاه شركت براي توسعة فعاليت‌هاي خود به منابع مالي جديد نياز داشته باشد، با پيشنهاد هيئت مديره، سهامداران شركت افزايش سرمايه را در جلسة مجمع عمومي فوق‌العاده مورد بررسي و…

بخشنامه ۷۹۷۹۱ /۲۱۰مورخ۸۷/۸/۱۲(احکام مالياتي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه)

موادي از مقررات قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي کل اصل چهل و چهارم (44)قانون اسـاسي مـصوب 8/11/86 مـجلس…