نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

افزايش حقوق مطابق بانرخ تورم

رأی شماره۶۶۷دیوان عدالت اداری(مبنی برمطابق برنامه چهارم توسعه،حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب بانرخ تورم…

تاريخ: 16/9/1388، شماره دادنامه: 667، كلاسه پرونده: 88/649، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي فيروز فاضلي موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و…