نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

افت بورس

عامل اصلی ترمز بورس

یک کارشناس ارشد بازارهای مالی معتقد است که در کنار رکود اقتصادی، ساختار نظارتی و قانونی حاکم بر بازار سرمایه که تحت تاثیر دولت است، عامل بازدارنده‌ای برای رشد بورس شده و باید هر…