نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اعطاي تسهيلات به صرافي

بخشنامه شماره ۳۰۲۵۵۷/۹۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ ; ممنوعيت اعطاي هرگونه تسهيلات (اعم از ارزي و ريالي) توسط بانک‌ها و مؤسسات…

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران . جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي، غير دولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. . با سلام؛ احترامًا بدين…