حسابان وب

مرور برچسب

اعتراض مودی به هیات حل اختلاف

آنچه که باید قبل از تنظیم اعتراض به هیات های حل اختلاف مالیاتی بدانیم

پیمان دارابیان - مدیر امور مالیاتی و مشاور امور بانکی اتاق تهران در مواردی که مودی مالیاتی به نحوه رسیدگی و محاسبه در آمد مشمول مالیات خود توسط ادارات امور مالیاتی معترض باشد ،…