حسابان وب

مرور برچسب

اعتراض مالیاتی

صرفا اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی تسلیم شود قابل رسیدگی است

 بر اساس دستورالعمل مالیاتی مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۴۰۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی از تاریخ ۱۸/ ۲/ ۱۴۰۱ به بعد؛صرفا اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به…

ترتیبات اجرایی درخصوص رسیدگی به اعتراضات مالیاتی ابلاغ شد

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۱  مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ توسط…