مرور برچسب

اعتراض صادرکنندگان استرداد ارزش افزوده

نمي‌توان فقط با اتکا به فشار ضمانت‌هاي اجرايي قانون مالیات ارزش افزوده را اجراکرد

اگرچه اجراي قوانین مالیاتي بدون ضمانت‌هاي اجرايي کافي سخت و حتي ناممکن است، اما بايد براي اجراي قانوني با پیچیدگي مالیات بر ارزش افزوده آن هم در دوره اجراي آزمايشي تمهیدات ديگري…