نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی

 مواعد اعتراض به برگ تشخیص باتوجه به قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده 

 مواعد اعتراض به برگ تشخیص، توافق با رئیس اداره امور مالیاتی، اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی (بدوی و تجدید نظر) بر اساس اصلاحات قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده بدین شرح…