نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اعتراض به راي هيات حل اختلاف

بخشنامه ۵۱۰۷۶م ۸۸/۴/۲۷(آراء قابل احاله ورسيدگي درهيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر)

پيرو بخشنامه شماره 50129/210 مورخ 10/4/88 در رابطه با ابلاغ قانون الحاق يک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور اتخاذ رويه واحد موارد زير را متذکر مي شود.…

باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل سوم : مرجع حل اختلاف مالیاتی(مواد۲۴۴ تا۲۵۱)

ماده 244 : مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جز درمواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده ، هيات حل اختلاف مالياتي است . هر هيات حل اختلاف مالياتي از سه نفر…