نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اعتبار مالياتي با نرخ صفر

بخشنامه ۲۶۹/۱۲۱ مورخ ۹۸/۱/۲۱ (شرایط لغو معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان)

لغو معافیت مالیاتی براساس  تبصره ٨ بند ج-١ قانون بودجه سال ١٣٩٨ برای صادرکنندگانی که ارز خود را به چرخه تجاری کشور بازنگردانند توسط  سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.

نرخ صفر مالياتي

بي ترديد ماليات و نظام مالياتي داراي نقش مؤثري در روند توسعه هر کشوري مي باشد چرا که بخش عمده اي از منابع مالي دولت ها از اين طريق تامين مي شود.

در بودجه ۹۱ اعتبار مالياتي با نرخ صفر، جايگزين معافيت هاي مالياتي مي شود.

پيش بيني منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها در راستاي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها از مواردي است كه از طرف معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري براي اتخاذ سياست هاي…