نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار 1401

آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۱

 مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان  مالیاتی حداکثر پانزده روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند؛ بنابراین آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات…