مرور برچسب

اظهارنامه دوره چهارم

تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۷ 

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره چهارم فصل زمستان 1397 تا پایان روز شنبه مورخ 1398/01/31 اعلام شد و برای برخورداری از بخشودگی جریمه عدم تسلیم در موعد مقرر درخواست کتبی مودی…

بخشنامه ۲۰۰/۲۶۴۲۱ مورخ ۹۱/۱۲/۲۷(تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم ( فصل زمستان ) سال ۱۳۹۱)

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۱ با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست های مؤدیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم…

بخشنامه ۷۷۳ مورخ ۹۱/۱/۲۹(تسليم اظهارنامه دوره چهارم (زمستان) سال ۱۳۹۰ )

با عنايت به اينكه برابر مفاد مواد «10» و «21» قانون ماليات برارزش افزوده تسليم اظهارنامه‌هاي دوره زمستان سال 1390 اين نظام مالياتي در حال انجام است، ضروري است كليه ادارات كل امور…

بخشنامه ۲۹۶۱۶/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷(تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۰)

. نظر به مصادف بودن مهلت تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1390 با تعطيلات نوروز و با توجه به درخواست‌هاي مؤديان محترم موضوع نظام ماليات بر ارزش افزوده و به منظور…